Zaloguj się

 INFOLINIA:    +48 501 167 877,   +48 505 095 240  

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO BAMBUSART.PL

 

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod KEMART MARTA SAFINOWSKA MARIA CZARNIAWSKA  S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Świeradowska 5 lok. 7, 50-559 Wrocław), NIP spółki cywilnej 8992748354, REGON spółki cywilnej 022284084, adres poczty elektronicznej: sklep@bambusart.pl, to jest MARTĘ SAFINOWSKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "LUPO" MARTA SAFINOWSKA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Świeradowska 5 lok. 7, 50-559 Wrocław) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8441777503, REGON 021437982 oraz MARIĘ CZARNIAWSKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MARIA CZARNIAWSKA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Świeradowska 5 lok. 7, 50-559 Wrocław) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5991044655, REGON 210070009. - zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 

1.2.  Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych czyli Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wchodzącym w życie w Polsce od 25 maja 2018 roku oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

1.3.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

1.4.  Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://www.bambusart.pl/pl/i/Regulamin/2.

 

2.   CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1.  Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

 

 

2.2.  Odbiorcy danych osobowych:

 

2.2.1.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

2.2.2.  Administrator udostępnia dane dla Biura Rachunkowego, z którym ma podpisaną umowę o świadczenie usług księgowych.

 

2.2.3. Administrator udostępnia dane odpowiednim organom w celu wypełnienia obowiązku prawnego w tym:

- wystawienia faktury lub rachunku, w celu rozliczeń z fiskusem. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o Podatku Dochodowym i Podatku od Towarów i Usług.

- udostępnienia danych podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną). 

 

2.3.  Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

2.4.  Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

3.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

4.   PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA ORAZ COFNIĘCIA ZGODY

4.1.  Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

4.2.  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

4.3.  W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 

4.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta oraz poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@bambusart.pl, pisemnie na adres Administratora bądź też telefonicznie..

 

4.5.  Każdej osobie w przypadku nieprawidłowego wykorzystania danych osobowych, przysługuje prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego do tego wyznaczonego:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – GIODO; ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;
www.giodo.gov.pl; lub pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/nieprawidlowosci-w-procesie-przetwarzania-danych-osobowych

.

 

5.   COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

5.1.  Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta użytkownik odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dotyczące Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 

 

5.2.  Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

 

5.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;5.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;5.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

 

5.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 

5.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

 

 

5.3.  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).5.4.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.5.5.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 

·           w przeglądarce Chrome

 

·           w przeglądarce Firefox

 

·           w przęglądarce Internet Explorer

 

·           w przeglądarce Opera

 

·           w przeglądarce Safari

 

 

5.6.  Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.  Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

 

6.2.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 

6.3.  Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

 

 

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:41431aab7e5f5a1658e36577d3dc8488#0}
Sklep internetowy Shoper.pl